Szabályzat


A Forgó és Társa Kft., mint Megbízott tevekénységi körébe tartozik magán személyek, vállalkozások és vállalkozók részére finanszírozáshoz kapcsolódó gazdasági elemzések készítése és ezen lehetőségek megszerzése érdekében tanácsadói jellegű adminisztratív tevékenység kifejtése. Ezen tevékenység részleteiben az 2013. évi CCXXXVII. Törvény előírásait figyelembe véve szigorúan úgy lekorlátozott, hogy ne essen az engedélyköteles "pénzügyi szolgáltatás közvetítése" tevékenységi körbe.

1. A megbízás tárgya

1.1. A Megbízott kötelezi magát, hogy a Megbízó által megjelölt célok és finanszírozások eléréséhez szükséges gazdasági feltételekről, finanszírozási formákról részletes elemzéssel látja el a Megbízót. E tájékoztatás kiterjed a finanszírozást nyújtó pénzügyi vállalkozások konstrukcióinak (lízing, bérlet, árúhitel) gazdasági elemzésére is.

A megbízás tárgyköréből a Bankcsoportok és hitelintézetek konstrukcióinak bárminemű véleményezése, azok megszerzése érdekében végzett bárminemű tevékenység szigorúan kizárt.

1.2. Az 1.1. pont szerint nyújtott elemzés alapján a Megbízó által megcélzott finanszírozási forma Megbízó általi megszerzése érdekében a Megbízott adminisztratív, gazdasági tanácsadói tevékenység kifejtését vállalja.


2. A Megbízott jogai és kötelezettségei

2.1.

a) A Megbízott a Megbízó áIta1 rendelkezésére bocsátott dokumentumokban foglaltaknak és a Megbízó által előadottaknak a figyelembevételével, azokból kiindulva tájékoztatja a Megbízót a finanszírozási konstrukció(k) pénzügyi, tárgyi és személyi feltételeiről - kitérve az esetleges vélelmezett kizáró okokra is. Szükség esetén a Megbízó felkérésére beszerzi a finanszírozás(ok) feltételeiről szóló közforgalmú táblázatok(ka)t, tájékoztató(ka)t is.

b) A Megbízott rögzíti a Megbízó, valamint a megfinanszírozandó dolog, szolgáltatás, vállalkozás, stb. adatait, illetve ezekről az adatokról nyilvántartást vezet.

c) A Megbízó a Megbízott bonitás vizsgálatához szükséges minden dokumentumot előzetes elemzés céljából jogosult a Megbízótól átvenni.

d) A Megbízott a megbízással összefüggésben a Megbízóról, a finanszírozni kívánt dologról, szolgáltatásról, vállalkozásról, stb. tudomására jutott adatokat, információkat, valamint az átvett dokumentumokat és egyéb iratokat köteles titkosan kezelni, azokat kizáró1ag a Megbízó érdekében felhasználni.

e) A Megbízott jogosult a Megbízó által közölt és átadott anyagok és adatok valódiságát és helyességét ellenőrizni; és az ellenőrzés kiterjed a Megbízó által megszerezni kívánt dolog, eszköz meglétének és a Megbízó által közölt adatokkal való megfelelésének az ellenőrzésére is.

f) A Megbízott a Megbízótól átvett iratokat és adatokat összegyűjti, rendszerezi és a megbízó nevében és felelősségére továbbítja a potenciális finanszírozó felé. A Megbízott az átvett iratokat és a felvett adatokat kizárólag a pénzügyi segítség, a finanszírozás megszerzése érdekében a potenciális finanszírozást nyújtó és elbíráló szerv(ék) felé továbbítja és továbbíthatja.

g) A Megbízott a Megbízót folyamatosan segíti a lebonyolításban és intézkedik az esetleges adminisztrációs hiányosságok, valamint az utóbb szükségessé vált új adatok pótlása érdekében. A Megbízott az utóbb szükségessé vált és átvett iratokat folyamatosan továbbítja.

h) A folyamatos tájékoztatás keretében a Megbízott a Megbízót szükség esetén további tanácsokkal, információkkal látja el.

i) A Megbízott köteles tájékoztatni a Megbízót a tudomására jutott fejleményekről.

j) A Megbízott a Megbízó érdekeit képviseli a potenciális finanszírozó szerv(ék) felé, közreműködését a Megbízó írásbeli megbízásával a megjelölt finanszírozás realizálása érdekében személyesen fejti ki. Tevékenységéhez szükség esetén és a megbízó beleegyezése mellett teljesítési segédet is igénybe vehet, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha a megbízást személyesen maga teljesítette volna.

k) A megbízott a megbízást ............-ig köteles teljesíteni. Ennek értelmében a megadott határidőre köteles írásban részletesen tájékoztatni a megbízót az elvárásoknak eleget tevő maximális számú, a jelen szabályzat tárgyát képező különböző partnerre vonatkozó finanszírozási konstrukció igénybe vételének lehetőségéről, elemezve azok előnyeit, illetve hátrányait. Megbízott az elemzésben foglalt adatok valóság tartalmáért, különösen a pénzügyi teljesítés számadatainak megfelelőségéért felelősséget vállal.


3. A megbízó jogai és kötelezettségei

3.1. A Megbízó köteles közölni a Megbízottal az általa elérni kívánt célt.

3.2. A Megbízó az általa elérni kívánt cél közlésével és a megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg jogosult az igényelt gazdasági tanácsadásra.

3.3. A potenciális finanszírozó döntéséhez szükséges adatok és információk, valamint dokumentumok szolgáltatása, beszerzése a Megbízó feladata. Ilyen dokumentumok beszerzését a Megbízott csak külön erre szóló megbízás esetén köteles teljesíteni.

3.4. A Megbízó köteles az ügyére vonatkozó valóságnak megfelelő iratokat, információkat szolgáltatni, amelyek hitelességéért büntetőjogi felelősséget vállal.

3.5. A Megbízó köteles elérthetőségének megváltozását, valamint az általa már szolgáltatott adatokban bekövetkező változást a Megbízottnak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, e mulasztásából eredően öt ért károkért a Megbízott felelősséget nem vállal.

3.6. A Megbízónak joga van a folyamatos tájékoztatásra ügyének állásáról és erről kérésére a Megbízott köteles információt adni.


4. Együttműködési kötelezettség

4.1. A megbízási szerződés fennállása alatt mind a Megbízó, mind a Megbízott kötelesek kölcsönösen együttműködni és kötelesek egymást tájékoztatni minden lényeges körülményről.

4.2. Mindkét fél szem előtt tarja a Megbízó célja elérésének elősegítéséhez szükséges gyors és pontos, valóságnak megfelelő adat- és információszolgáltatást, illetve továbbítást.

4.3. A Megbízó tudomással bír arról, hogy szükséges adatok szolgáltatása az ő érdeke.

4.4. A Megbízottnak jogában áll mind a meglévő és jövőbeni ügyfélköre, mind a meglévő és jövőbeni üzleti kapcsolatai védelmében a további szolgáltatást és ügyintézést megtagadni annak a Megbízónak a részére, aki szándékos magatartásával vagy szándékosan valótlan adatok szolgáltatásával oly módon veszélyezteti céljának elérését, hogy ez a Megbízót és tevékenységének jó hírét veszélyezteti, illetve erre alkalmas. Az ebből eredően a Megbízót ért károkért a Megbízottat felelősség nem terheli. Ugyanakkor a Megbízó a fenti magatartásával a Megbízottnak okozott károkért felelősséggel tartozik.

4.5. A Megbízott folyamatosan tájékozódik a pénzügyi finanszírozási lehetőségekről, hogy ezáltal szélesítse ismereteit a megbízó(k) érdekeinek jobb képviseletéhez.


5. A megbízási díj és a Megbízó által elérni kívánt cél változtatása

5.1. A Megbízottat megbízási díj illeti meg, amely külön megállapodás tárgyát képezi, és melynek összegét a mindenkori előírt általános forgalmi adó növeli.

5.2. A gazdasági célt, illetve a közreműködés díját a megbízási szerződés tartalmazza.

5.2.1. A Megbízónak jogában áll módosítani az általa elérni kívánt célt és ezzel egyidejűleg természetesen a célkitűzés is változhat.

5.3. Abban az esetben, ha a célzott gazdasági cél változik, a megbízási díjat ennek megfelelően korrigálni kell.


6. Felelősség

6.1. A Megbízó az általa megcélzott finanszírozás elbírálásához szükséges, általa szolgáltatott adatok valóságáért felelősséggel tartozik.

6.2. Tekintettel arra. hogy a Megbízott a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján nyújtja a részletes tájékoztatást és elemzést, ezért a valóságnak nem megfelelő adatok következtében felmerült eredmény-telenségéért felelősségét kizárja.

6.3. A Megbízott a célzott finanszírozás teljesítése kérdésében hozott döntésért, a kérelemnek a potenciális finanszírozó általi elbírálásáért felelősséget nem vállal, mert a döntés a potenciális finanszírozó kompetenciájába tartozik.

6.4. Abban az esetben, ha a szükséges adatokat, dokumentumokat a Megbízó nem vagy nem megfelelően szolgáltatja - értve ez alatt az esetleges késedelmet is - és ebből eredően számára kedvezőtlen döntés születik vagy egyéb kár éri, ez őt terheli.

6.5. Abban az esetben, ha a Megbízó a Megbízottól kapott tájékoztatás birtokában azt felhasználva, a Megbízott megkerülésével ügyében eljár, a megbízási díj a Megbízottat ekkor is megilleti.

6.6. A Megbízó az adataiban bekövetkezett bármely változást - így különösen: lakcím, munkáltató, stb. - haladéktalanul köteles a Megbízottal igazolható módon, lehetőleg írásban közölni. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy egyéb időközben szükségessé vált új adat késedelmes szolgáltatásából, vagy annak elmulasztásából eredően bekövetkezett kár a Megbízót terheli. A Megbízottnak a megbízás teljesítésével kapcsolatos bármely közlése a Megbízó felé kézbesítettnek tekintendő abban az esetben, ha a Megbízó adataiban bekövetkezett változás bejelentésének elmulasztása miatt meghiúsul a kézbesítés.

6.7. A Megbízó által megjelölt céllal kapcsolatban a már előre látható esetleges nehézségekről vagy ellehetetlenüléséről a Megbízott tájékoztatja a Megbízót. Amennyiben azonban a Megbízó elképzeléséhez a tájékoztatás után is ragaszkodik, az ebből esetlegesen keletkező károk Őt terhelik.

6.8. A Megbízottat a neki fel nem róható hibákból eredő károkért felelősség nem terheli.


7. A megbízás megszűnésének esetei

7.1. A szerződés megszűnik

a) ha azt bármelyik fél felmondja,

b) a Megbízó halála, illetőleg jogutód nélküli megszűnés esetén.

c) közös megegyezéssel,

d) ha a Megbízott vállalt tevékenységét kifejtette és a Megbízó hozzájutott a célzott gazdasági eredményhez, vagy a potenciális finanszírozó elutasító döntése esetén a Megbízó e döntés tudomására jutásától számított három hónapon belül a cél érdekében újabb adatot nem szolgáltat.

7.2. A Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó szándékosan valótlan adatot szolgáltat és ezzel veszélyezteti a Megbízó és tevékenységének jó hírnevét.

7.3. A megfizetett megbízási díj nem kerül visszafizetésre.

7.4. A megbízó a megbízás teljesülését vagy meghiúsulását követően köteles a Megbízótól kapott összes dokumentumot és az azokról készült másolatokat a Megbízó részére haladéktalanul visszajuttatni. A Megbízó engedélye nélkül annak adatait a Megbízott nem teheti be saját adatbázisába, ill., nem használhatja fel a Megbízási szerződésben rögzített célokon kívül.,

7.5. A Megbízó halála, illetve jogutód nélküli megszűnése esetén a Megbízót illető iratokat az igazolt örökösnek, illetve a megfelelő hatóságnak kérelmükre ki kell adni. Ellenkező esetben az iratokat a Megbízott irattárában egy évig megőrzi.


8. Záró rendelkezések

8.1. A jelen Szabályzat a megbízási szerződés mellékletét képezi.

8.2. A jelen Szabályzatban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

8.3. A felek a megbízási jogviszonyból származó bármely vitájukat elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni.

A Megbízó kijelenti, hogy a szabályzatot elolvasta, annak tartalmát teljes egészében megértette, és azt mint akaratával megegyezőt jóváhagyólag aláírta.


Cím


H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Google Maps

Telefon


+36-30/2277-409

Forgó Ervin