FIGYELEM! Archív anyag!
Az aktuális honlapunk a www.forgo.hu címen érhető el!
ajánlatkérés
kérdőív
szolgáltatásaink
bemutatkozás
elérhetőség
finanszírozási körkép
általános tájékoztató
járműbeszerzés okosan
új utakon a járműfinanszírozás
hogyan finanszírozzunk
finanszírozási kérdések
a jó finanszírozási szerződés
finanszírozási specialítások
finanszírozási összefoglaló
szerződések szabályzatok
megbízási szerződés
szabályzat
letöltés
fájlok letöltése
háttérképek
háttérkép 1024x768
háttérkép 1024x768
szerződések, szabályzatok
megbízási szerződés

 

Amely létrejött egyrészről :
Megnevezés, cím, telefonszám/fax :
mint megbízó (továbbiakban: megbízó),

másrészről
a Forgó és Társa Bt., illetve jogutódja Forgó és Társa Kft. (9028. Győr, Tárogató út 81/b), mint megbízott (továbbiakban megbízott) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A megbízónak tudomása van arról, hogy a megbízott tevékenységi körébe tartozik valamely dolog, szolgáltatás, vállalkozási jellegű szolgáltatás finanszírozási lehetőségeinek magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások számára történő elemzése, a finanszírozást nyújtó pénzügyi vállalkozások konstrukcióiról való tájékoztatás adása, valamint a finanszírozás megszerzésében tanácsadással, adminisztratív munkavégzéssel történő közreműködés, a mellékelt "Szabályzat" által megadott kereteken belül.
2. A megbízó A) lízing, B) bérlet C) áruhitel megszerzéséhez kíván gazdasági tanácsadói segítséget igénybe venni. 
3. A megbízó megbízza a megbízottat, hogy a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt cél elérése érdekében a szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységet a jelen szerződésben és a mellékletét képező Szabályzatban foglaltak szerint kifejtse. A megbízott a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a jó gazda gondosságával jár el, de eredménykötelem nem terheli. 
4. A megbízó által megcélzott finanszírozási forma pénzügyi lízing, vagy áruhitel. 
5. A megbízottat a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt tevékenységének a megbízó jelen szerződés 2. pontjában megjelölt céljának elérése érdekében történő munkájáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj összege a jelen szerződés 4. pontjában foglaltaknak figyelembe vételével a megítélt pénzügyi támogatás nettó értékének ?.. azaz ?.. százaléka, amely összeg megfizetése a vállalkozás alapjául szolgáló finanszírozási összeg tényleges átvétele napjával válik esedékessé. A megbízott külön megállapodás alapján kérheti a megbízási díj terhére költségelőleg címén ?.. forintra rúgó előleg megfizetését a megbízási szerződés aláírásával megegyező esedékesség mellett. 
6. A megbízó a megbízott tevékenységének kifejtéséhez szükséges adatokat köteles a megbízott rendelkezésére bocsátani, valamint a szükséges dokumentumokat neki átadni. 
7. A megbízott a tudomására jutott adatokat, információkat, valamint az átvett dokumentumokat és egyéb iratokat köteles titkosan kezelni. 
8. A jelen megbízási szerződés mellékletét képező Szabályzatot a megbízó a megbízott képviselőjétől átvette, annak tartalmát teljes mértékben megismerte. 
9. A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 
10. A megbízott ezennel kijelenti, a megbízó pedig tudomásul veszi, hogy a megbízó megbízásának csak olyan mértékig tesz eleget, mely nem ütközik az 1996. évi CXII. Törvény pénzintézeti tevékenységet szabályozó egyetlen előírásába sem. 
11. A felek a jelen szerződést elolvasták és tartalmának együttes értelmezését követően, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 


web:Fényjel Stúdió Forgó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  Győr H-9028. Tárogató út 81/B. Tel.:(00 36) 96 419-795